Scoot-Tour, jouw e-scooter verhuur vanuit Middelburg
scoot tour logo

Algemene huurvoorwaarden Scoot-tour, gevestigd aan de Oude Veerseweg 24A, 4332SH te Middelburg

1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen

2. Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen

3. Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €20,- per te laat gekomen uur verschuldigd is met een maximum van 3 uur waarna de kosten van een volle verhuur dag a €60,- in rekening worden gebracht. Deze verhoging geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

4. Betaling

Voor aanvang van de huurperiode wordt een vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van €100,- euro waarborgsom verlangd. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd. Betaling dient onmiddellijk bij aanvang van de huurtermijn te geschieden. 

5. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. kosten voor parkeren, reiniging, boetes voor rekening van huurder

6. Gebruik van het voertuig

Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan er ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders minimaal 18 jaar oud zijn, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. Indien het voertuig uit de mach van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen. Het is huurder niet toegestaan lifters mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-,rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Walcheren te brengen.  In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht: verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen; de instructies van verhuurder op te volgen; de politie ter plaatse te waarschuwen; gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurden of aan diens verzekeraar te verstrekken; binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen; zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. Huurder ziet er op toe dat er alleen gebruik gemaakt zal worden van verharde wegen en de  voor scooters bestemde rijpaden. De scooters mogen niet gebruikt worden op strand en op zandwegen.

7. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor hey voertuig  is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden. Huurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de scooter altijd op stuurslot te zetten en ten alle tijden aan het voorwiel te zekeren met het bijgeleverde Klasse-4 slot. De scooter mag nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten. De huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal / vermissing / verduistering is de huurder aansprakelijk voor het vergoeden van de dagwaarde van de scooter. De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct, na het eerste gedane verzoek, voldoen van de totale schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Indien gedurende de huurovereenkomst danwel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder om zonder enig recht op terugboeking deze kosten danwel het verschuldigde bedrag ná de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van huurders bank- of girorekening. Dit geschiedt via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening van deze overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande. Het maximale eigen risico bedraagt € 1000,- voor de huurder. Total loss / schade bedraagt de dagwaarde van €1700,-.

8. Technische gebreken aan voertuig

Indien verder rij­den met het voertuig onmogelijk is ten ge­volge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwe­zig was, heeft huurder recht op ver­van­gend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op ver­van­gend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk.

9. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

10. Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebre­kestelling of rechterlijke tus­senkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de ver­plichtingen van de huurover­eenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder over­lijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van beta­ling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buiten­land verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.  Als verhuurder zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft huurder onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan verhuurder om alle plaatsen te betreden waar het eigendom(men) zich bevinden zodat verhuurder/eigenaar deze terug kan nemen.

11. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

12. klachten : a. huurder dient eventuele klachten schriftelijk en uiterlijk 1 maand na constatering (of bij niet zichtbare gebreken -nadat huurder de gebreken had kunnen constateren) te  melden aan verhuurder. B. Als huurder op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.  C. Als huurder een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. D. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en op tijd gemeld, dan zal verhuurder de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door verhuurder vervangen, herstellen, vergoeden. E. Als komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan en verhuurder als gevolg heeft gemaakt, voor rekening van huurder. Verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen verhuurder is één jaar.

13. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

14. Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Copyright © 2021 Scoot-Tour. Alle rechten voorbehouden. Website realisatie door Desh Online
crossmenu
de_DE